polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Serwisie Internetowym www.melissawise.pl (dalej jako “Serwis Internetowy”). Administratorem danych osobowych gromadzonych przez Serwis Internetowy jest Elżbieta Mierzwińska – pseudonim – Melissa Wise, e-mail: melissa_wise@ymail.com.

Dane osobowe zbierane przez Administratora Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i jak możesz się z nami skontaktować?

Administratorem danych osobowych jest E.M.Mierzwińska. Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się mailowo z Administratorem – melissa_wise@ymail.com.

Jakie dane przetwarzamy i w jakim celu?

Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:

 • w celu zarejestrowania konta użytkownika przetwarzamy Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, nazwę użytkownika oraz ustanowione hasło;
 • w celu uzyskania dostępu do płatnych publikacji, w tym dostępu do książki autorstwa Administratora przetwarzamy także Twoje dane dotyczące płatności;
 • w celu świadczenia usług niewymagających zarejestrowania konta, tj. przeglądanie stron www Serwisu Internetowego, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Ciebie treści, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP (więcej szczegółów znajduje się w Polityce Cookies);
 • w celu statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Serwisie Internetowym, ułatwienia korzystania z Serwisu Internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Serwisu Internetowego, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisie Internetowym oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego (więcej szczegółów znajduje się w Polityce Cookies);
 • w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe pozyskane w procesie rejestracji konta użytkownika lub podane w celu uzyskania dostępu do płatnych publikacji oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego;
 • w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania złożone drogą mailową, przetwarzamy Twój adres e-mail oraz podane przez Ciebie w mailu dane osobowe;
 • w celach marketingowych przetwarzamy Twoje dane podane w celu kontaktu lub zapisu do usługi newsletter, tj. adres e-mail.

Na jakiej podstawie przetwarzamy dane?

Podstawą przetwarzania Twoich danych jest:

 • 6 lit. 1 ust. a RODO (zgoda użytkownika) w przypadku wyrażenia chęci na otrzymywanie od nas informacji marketingowych;
 • 6 lit. 1 ust b RODO (umowa) w przypadku założenia konta i akceptacji regulaminu oraz w przypadku zakupu kolejnych usług oferowanych przez Administratora, w tym dostępu do płatnych publikacji;
 • 6 lit. 1 ust. f RODO (prawnie uzasadniony interes) w przypadku wykorzystywania plików cookies, poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności Serwisu Internetowego.

Jak długo przechowywać będziemy Twoje dane?

W celu określenia odpowiedniego okresu retencji danych osobowych, uwzględniamy ilość i charakter przetwarzanych danych, w tym charakter danych szczególnej kategorii. Bierzemy także pod uwagę potencjalne ryzyko niedozwolonego wykorzystania lub nieuprawnionego ujawnienia Twoich danych osobowych, możliwość realizacji celów przetwarzania za pomocą innych środków oraz treść przepisów odnoszących się do przetwarzanych danych osobowych.

Twoje dane osobowe przechowujemy przez czas korzystania z naszych usług dla celów realizacji tych usług zgodnie z Regulaminem, jak również do celów marketingowych, jeżeli wyraziłeś na to zgodę.

Po zaprzestaniu korzystania przez Ciebie z naszych usług możemy przechowywać Twoje dane osobowe w zakresie i przez okres, który jest niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub naszych i innych Użytkowników prawnie uzasadnionych interesów (np. w celach zwalczania nadużyć).

 Komu udostępniamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane firmom trzecim do przetwarzania na nasze zlecenie. Dzieje się tak najczęściej w przypadku współpracy z konkretnym usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych, dostawcą usług pocztowych, płatniczych, prawniczych, ubezpieczeniowych i informatycznych).

Dostawcy Administratora mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem danych Użytkownika poza terytorium EOG, Administrator zadbał, aby dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych.

Jakie prawa Ci przysługują?

Prawo dostępu do Twoich danych osobowych.

Prawo to umożliwia Ci otrzymanie informacji, czy przetwarzamy dane osobowe na Twój temat, a jeżeli tak, prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które przetwarzamy. Prawo dostępu do danych osobowych pozwala Ci na zweryfikowanie tego, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.

Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych.

Prawo to zapewnia możliwość żądania poprawienia niekompletnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, które przetwarzamy. W niektórych przypadkach realizując Twoje żądanie będziemy musieli zweryfikować poprawność nowych danych, które nam dostarczysz.

 Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Prawo to pozwala Ci zwrócić się do nas o wstrzymanie przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach:

 • gdy chcesz abyśmy sprawdzili prawidłowość danych,
 • gdy nasze przetwarzanie jest niezgodne z prawem,
 • gdy dane są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, mimo, że nie potrzebujemy już Twoich danych do naszych własnych celów przetwarzania,
 • gdy wniosłeś sprzeciw wobec naszego przetwarzania, ale musimy zweryfikować czy w dalszym ciągu mamy nadrzędne i prawnie uzasadnione podstawy do kontynuowania przetwarzania Twoich danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Cię danych w sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu (naszego lub podmiotów trzecich).

Prawo do sprzeciwu możesz wnieść z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy Twoim zdaniem przetwarzanie wpływa na Twoje prawa lub wolności. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Ci również jeśli przetwarzamy Twoje dane w celach marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach, możemy wykazać, że posiadamy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Twoich praw i wolności (np. konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu Internetowego oraz przeciwdziałanie oszustwom). W takich przypadkach prawo do sprzeciwu nie łączy się z usunięciem Twoich danych osobowych.

Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych.

Realizując to prawo dostarczymy Tobie bezpośrednio lub wskazanej przez Ciebie osobie trzeciej Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Pamiętaj, że prawo to przysługuje Ci tylko w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody lub przesłanki wykonania umowy, którą z nami zawarłeś, a samo przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (w systemach informatycznych).

W przypadku, gdy udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo do wycofania jej w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Czy w toku przetwarzania dochodzić będzie do zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

W toku przetwarzania danych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które wywoływać będą w stosunku do Ciebie skutki prawne lub w inny istotny sposób na Ciebie wpływały.

POLITYKA COOKIES

 Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na melissawise.pl Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika.

W ramach melissawise.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach melissawise.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach melissawise.pl; np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach melissawise.pl;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej melissawise.pl;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu melissawise.pl;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy melissawise.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika melissawise.pl. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej.

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce

 

A melissawise.pl (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta melissawise.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z melissawise.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na melissawise.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji melissawise.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

Dane te stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

B. melissawise.pl (cookies)

melissawise.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia melissawise.pl rozpoznania Ciebie i dostosowania melissawise.pl do Twoich potrzeb.

melissawise.pl wykorzystuje cookies do:

 1. zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania melissawise.pl (sesja trwa 30 dni, po czym cookie jest kasowane);
 2. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania melissawise.pl.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z melissawise.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w melissawise.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

C. Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez melissawise.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google i Clicky.

 Dane te stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania melissawise.pl.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w melissawise.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka, a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 

 

 

 

 

 

 

Translate »